SZAVATOSSÁG és JÓTÁLLÁS

---SZAVATOSSÁG---

A lábbeli szavatossága azt jelenti, hogy az árucikk a vásárlás időpontjában megfelel a jogszabályban vagy a szerződésekben meghatározott tulajdonságoknak.

A szavatosság időtartama 2 év, amely 2 részre tagolódik: a vásárlás napjától számított első 6 hónapban előforduló minőségi kifogást nálunk jelezzék. A 7. hónaptól kezdve a 2 éves időtartam végéig a vásárlónak kell bizonyítania szakvéleménnyel a gyártó felé, hogy a meghibásodás oka már vásárláskor jelen volt a termékben.
Szavatossági igény csak a számla bemutatásával érvényesíthető.

A szavatosság érvényesítésének feltételei:
- A javításra visszaküldött termék - ha a szakértői bevizsgálás során megállapítható, hogy az valóban javítható -, megjavítva visszaküldjük a vásárlónak. Ebben az esetben a vásárló csak a beküldés költségét fizeti.
- A gyártó szakértői bevizsgálása során megállapított, nem javítható termék esetén kicseréljük, illetve ha ez nem megoldható, akkor visszatérítjük a termék vételárát. Ebben az esetben is a csak a beküldés költségét fizeti a vásárló.
- Ha a termék a szakértői vizsgálat során nem bizonyul termékhibásnak és javíthatatlan, akkor visszaküldjük a vásárlónak. Ebben az esetben a vásárlónak kell vállalnia a beküldés és a visszaküldés költségét is.

Mivel a szavatosság a gyártási hibákra vonatkozik, a következő esetekben elveszítheti a lábbeli a szavatossági jogokat:
- nem rendeltetésszerű használat
- szakszerűtlen tisztítás
- a lábbal hajható motorozás, biciklizés során keletkezett súrlódásos kopások
- egyedi járássajátosságok miatt a cipő orrának, talpának túl gyors elkoptatása
- természetes elhasználódás
- szándékos vagy véletlen sérülés vagy erőszakos behatás; rongálás
- házilag, nem szakszerűen javított.
- stb.

A hibás terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni a dabasi üzletünk címére: Egészség Kovácsa 2002 Bt.; 2370, Dabas, Bartók Béla út 46.

MINDEN HIBÁS TERMÉKET EGÉSZSÉGÜGYI OKOK MIATT CSAK TISZTA ÁLLAPOTBAN VAGYUNK KÖTELESEK ÁTVENNI!

Amennyiben a termék hibája a vásárló előtt vásárláskor ismert volt, és a szavatossági jegyen/számlán fel volt tüntetve, erre a hibára nem érvényesíthető szavatossági igény.

Bármilyen vitatott kérdésben a lakhely szerinti Járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó osztálya által végzendő vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számítható bele.

---JÓTÁLLÁS---

Hibás teljesítés esetén jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

A jótállás időtartama 1 év. Hibás termék esetén minden esetben a vásárlónak a gyártóval kell felvennie a kapcsolatot. Az 1 éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!


Mivel a jótállás is a gyártási hibákra vonatkozik, a következő esetekben elveszítheti a termék a jótállási jogokat:
- nem rendeltetésszerű használat
- szakszerűtlen tisztítás
- szándékos vagy véletlen sérülés vagy erőszakos behatás; rongálás
- házilag, nem szakszerűen javított
- stb.

A Webáruházunkon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a 3 munkanapon belüli csereigény. Ezt csak a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni.

Amennyiben a termék hibája a vásárló előtt vásárláskor ismert volt, és a jótállási jegyen/számlán fel volt tüntetve, erre a hibára nem érvényesíthető jótállási igény.

Bármilyen vitatott kérdésben a lakhely szerinti Járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó osztálya által végzendő vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számítható bele.
--TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS A HATÁLYOS KORMÁNYRENDELETBEN OLVASHATÓ:--


---KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS---
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.


---KELLÉKSZAVATOSSÁG---

MILYEN ESETBEN ÉLHET ÖN A KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGÁVAL?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT KELLÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYE ALAPJÁN?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.


MILYEN HATÁRIDŐBEN ÉRVÉNYESÍTHETI ÖN KELLÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉT?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.


KIVEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTHETI KELLÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉT?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


MILYEN EGYÉB FELTÉTELE VAN KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGAI ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.---TERMÉKSZAVATOSSÁG---

MILYEN ESETBEN ÉLHET ÖN A TERMÉKSZAVATOSSÁGI JOGÁVAL?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYE ALAPJÁN?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


MILYEN ESETBEN MINŐSÜL A TERMÉK HIBÁSNAK?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


MILYEN HATÁRIDŐBEN ÉRVÉNYESÍTHETI ÖN TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉT?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


KIVEL SZEMBEN ÉS MILYEN EGYÉB FELTÉTELLEL ÉRVÉNYESÍTHETI TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉT?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


A GYÁRTÓ (FORGALMAZÓ) MILYEN ESETBEN MENTESÜL TERMÉKSZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGE ALÓL?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

---JÓTÁLLÁS---

MILYEN ESETBEN ÉLHET ÖN A JÓTÁLLÁSI JOGÁVAL?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.


ÖNT MILYEN JOGOK ÉS MILYEN HATÁRIDŐN BELÜL ILLETIK MEG JÓTÁLLÁS ALAPJÁN?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!


MI A VISZONYA A JÓTÁLLÁSNAK MÁS SZAVATOSSÁGI JOGOKKAL?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.


HÁROM MUNKANAPON BELÜLI CSEREIGÉNY
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.


MIKOR MENTESÜL AZ ELADÓ A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE ALÓL?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.